Ile milionów w podatkach podarują Ci przy nowej inwestycji? – Wylicz w „Kwalifikatorze”!

Ile milionów w podatkach podarują Ci przy nowej inwestycji? – Wylicz w „Kwalifikatorze”!

6 grudnia 2018 Wyłączono przez Krzysztof Tańcula

Agencja Rozwoju Przemysłu udostępniła nowe narzędzie „Kwalifikator”, które tworzy dla każdego inwestora ofertę pomocy publicznej w pliku PDF. Po określeniu cech projektu – np. branży i regionu – przedstawia kwotę ulgi podatkowej dostępnej przez okres od 10 do 15 lat.

Wynik uzyskamy w kilku prostych krokach. Wystarczy wyklikać branżę, region i wartość projektu, a system wygeneruje kwotę możliwej do uzyskania pomocy publicznej. Wynik można pobrać w formie pliku PDF – formie oferty, jaką ARP składa naszej firmie – inwestorowi.

Przykładowo, dla projektu mikrofirmy z branży IT w powiecie mieleckim wartego powyżej 1,6 miliona złotych można uzyskać pomoc publiczną na poziomie ponad 1,1 miliona złotych (patrz grafika po prawej stronie).

Wygeneruj swoją ofertę w kwalifikatorze tutaj: https://www.strefainwestycji.arp.pl/warunki-inwestowania/kwalifikator

kalkulator zwolnienia z podatku przy nowej inwestycji arp kwalifikator strefa ekonomiczna

Przykładowe wyliczenia z kwalifikatora ARP

Aby uzyskać pomoc publiczną dla nowej inwestycji, należy spełnić warunki:

 1. planowana działalność jest zgodna z ustawodawstwem,
 2. projekt spełnia kryteria ilościowe i jakościowe,
 3. projekt spełnia definicję nowej inwestycji*,
 4. projekt wpisuje się w zapisy planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  przed dniem uzyskania decyzji nie rozpoczęto prac związanych z inwestycją (chodzi tu o roboty budowlane związane z inwestycją lub pierwsze prawnie zobowiązania do zamówienia urządzeń , zgodnie z art. 2 pkt 23 rozporządzenia Komisji UE nr 651 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
  * zgodnie z art. 2 pkt 1) ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

Spełnienie powyższych warunków stanowi podstawę do uzyskania decyzji o wsparciu. Uprawnia ona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Wsparcie w formie zwolnienia z podatku dochodowego udzielane jest przedsiębiorcy na nową inwestycję, w drodze „decyzji o wsparciu”.

Decyzję o wsparciu ma charakter:

 • decyzji administracyjnej, którą w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki wydaje zarządzający obszarem,
 • wydawanej na wniosek przedsiębiorcy na czas oznaczony,(nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż lat 15*),
 • której czas obowiązywania zależy od intensywności pomocy publicznej ustalonej dla danego obszaru.
  * w przypadku, gdy decyzja o wsparciu wydawana jest na inwestycję zlokalizowaną na terenie położonym w granicach specjalnej strefy ekonomicznej, decyzję o wsparciu nowej inwestycji wydaje się na okres 15 lat.