Jak zdobyć wyszkolonych pracowników? Pomoże Zintegrowany System Kwalifikacji

Jak zdobyć wyszkolonych pracowników? Pomoże Zintegrowany System Kwalifikacji

15 kwietnia 2019 Wyłączono przez Krzysztof Tańcula

ZSK to prowadzony na szczeblu ministerstw i w skali europejskiej system ustalania kwalifikacji pracowników. Dzięki niemu firma lub branża może stworzyć – zdefiniować – i wprowadzić do bazy ZSK swoją certyfikację profesji, jak i korzystać z bazy kwalifikacji, aby pozyskiwać pracowników wyszkolonych w odpowiednim standardzie i podnosić ich kompetencje. Trwa wdrażanie Systemu, czym objęte jest także województwo Podkarpackie.

zintegrowany-system-kwalifikacji-certyfikacja-zawodow

 

Jak to działa?

Zintegrowany System Kwalifikacji gromadzi i porządkuje informacje na temat kwalifikacji, które możemy uzyskać w dowolny sposób. Każda kwalifikacja (np. tworzenie witryn internetowych) jest dokładnie opisana – wskazane jest, co należy wiedzieć i umieć, żeby uzyskać formalne potwierdzenie dla takiej kwalifikacji i otrzymać certyfikat. Co więcej, kwalifikacje te można porównywać z certyfikatami nabytymi w innych krajach. Dzięki temu łatwiej będzie znaleźć pracę za granicą lub udowodnić kompetencje swojej kadry przed zagranicznym kontrahentem.

– Zintegrowany System Kwalifikacji uwiarygadnia samodzielnie nabytą wiedzę i umiejętności, przez co pozwala nam się stać bardziej konkurencyjnymi. Wszyscy mamy świadomość tego, że dzisiejszy rynek pracy wymaga elastyczności, a niekiedy nawet przekwalifikowywania się. ZSK stwarza możliwości łatwiejszego odnalezienia swojego miejsca i wybicia się na tle konkurencji – mówi Wojciech Jaślar, Doradca Regionalny ZSK z Instytutu Badań Edukacyjnych.

ZSK to bezbłędna rekrutacja i kompetentny zespół

Dzięki dobrze dobranemu zespołowi profesjonalistów firma może szybciej się rozwijać. Zatrudnienie osób, co do których kompetencji mamy pewność, pozwala na uniknięcie błędów podczas rekrutacji, co z kolei oszczędza czas i nakłady obu stron.
Dzięki precyzyjnemu opisowi kwalifikacji w ZSK, dla pracodawcy staje się jasne, jaką wiedzę i umiejętności posiada pracownik mogący pochwalić się daną kwalifikacją, czego można od niego oczekiwać i co wniesie do firmy. W efekcie: pracodawca szybko i precyzyjnie kompletuje kompetentny, dobrze dobrany zespół o wiarygodnych kwalifikacjach. Ma to bezpośredni wpływ na efektywną realizację zadań w firmie, a co za tym idzie − konkurencyjność na rynku.

 

Dla pracowników ZSK to zwiększenie możliwości i aktywizacja zawodowa

ZSK może przynieść wiele korzyści nie tylko zatrudniającemu, ale i pracownikowi. Przede wszystkim potwierdzając formalnie swoje umiejętności staje się on bardziej pożądanym kandydatem – certyfikat jest atutem podczas rekrutacji. Przekłada się to także bezpośrednio na pewność siebie i aktywizację zawodową osoby. Jest ona świadoma tego, że jej wiedza ma wymiar realny i mierzalny. Co więcej, dzisiejszy rynek pracy wymaga elastyczności – istnieje konieczność ciągłego dostosowywania kwalifikacji do jego potrzeb. Niektóre zawody zamierają, powstają inne, a dużą część kompetencji z nimi związanych jest nabywana samodzielnie – często brakuje więc formalnego potwierdzenia umiejętności. ZSK wychodzi naprzeciw tej potrzebie.

Dla pracodawcy i pracownika z Podkarpacia: jakie szanse stwarza ZSK?

W bazie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji znajdują się dokładne opisy efektów uczenia się, czyli wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które należy posiąść, aby zdobyć państwowy certyfikat potwierdzający daną kwalifikację. Rynek pracy zmienia się dynamicznie, wiele osób staje przed koniecznością przekwalifikowywania się i właśnie w tym kontekście ZSK otwiera nowe możliwości rozwoju zawodowego. Co ważne, przekrój kwalifikacji, które pojawią się w systemie – czyli zakres umiejętności i wiedzy, jaką można będzie potwierdzić i otrzymać certyfikat, jest coraz szerszy. W ZSK mogą się znaleźć także kwalifikacje, które dotyczą obszarów istotnych z punktu widzenia regionu województwa podkarpackiego.
W każdym z województw pracują regionalni doradcy, promotorzy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, których zadaniem jest upowszechnianie wiedzy o systemie na gruncie lokalnym. Swoimi działaniami regionalni doradcy wspierają również wdrażanie ZSK na Podkarpaciu.

– Poprzez realizację seminariów, wykładów otwartych i spotkań indywidualnych przekazujemy informacje na temat systemu, sposobu jego działania, a także kroków, jakie należy podjąć, by zaangażować się w jego rozbudowę

– mówi Aneta Czarniecka, Doradca Regionalny ZSK z Instytutu Badań Edukacyjnych.

Promotorzy ZSK docierają do firm zainteresowanych opisywaniem, nadawaniem i potwierdzaniem kwalifikacji. Wspierają w zakresie doradztwa m.in. przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, doradców zawodowych, instytucje rynku pracy, jednostki samorządu terytorialnego oraz pracodawców, pracowników i osoby poszukujące pracy.

– Stworzyliśmy Podkarpacką Sieć Partnerów ZSK, do której zapraszamy patronów honorowych oraz partnerów ważnych z punktu widzenia rozwoju województwa. O tym, jak temat ZSK jest istotny, świadczy otwartość i przychylność różnych podmiotów oraz duże zainteresowanie systemem

– dodaje Czarniecka. Ideą przyświecającą wielu rozwiązaniom obecnym w ZSK jest przekonanie, że warto uczyć się przez całe życie. Dzięki ZSK umiejętności zdobyte podczas samodzielnej nauki będą już nie tylko powodem do wewnętrznej satysfakcji, ale także realnym atutem podczas procesu rekrutacyjnego.
Na rozwój systemu mają wpływ reprezentanci z poszczególnych branż, praktycy i eksperci. Wszystko po to, aby ZSK nie funkcjonował w oderwaniu od realiów rynku. Prace nad jego rozwojem odbywają się zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym.

Prace nad rozwojem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce prowadzone są przez Instytutu Badań Edukacyjnych.
Więcej informacji: https://www.kwalifikacje.edu.pl/

Doradcy regionalni na województwo podkarpackie:
Aneta Czarniecka  tel. +48 573 444 577 a.czarniecka@ibe.edu.pl
i Wojciech Jaślar tel. +48 573 444 578 w.jaslar@ibe.edu.pl

Instytut Badań Edukacyjnych to instytut badawczy prowadzący interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Wspiera szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną. IBE współpracuje z centralną administracją publiczną i przedstawicielami samorządów. W 2017 roku Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych zdecydował się przyznać Instytutowi Badań Edukacyjnych kategorię A. Wysoko ocenił osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy oraz praktyczne efekty działalności naukowej IBE. Od 1982 roku Instytut jest wydawcą kwartalnika „EDUKACJA”.