Przerwa w prowadzeniu działalności a prawo przedsiębiorcy do 6-miesięcznej Ulgi na start.

Przerwa w prowadzeniu działalności a prawo przedsiębiorcy do 6-miesięcznej Ulgi na start.

19 grudnia 2020 Wyłączono przez Krzysztof Tańcula

Możliwość skorzystania z ulgi na start czyli zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne występuje tylko przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli podczas tego okresu dojdzie do zawieszenia wykonywania działalności, okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy podczas których przedsiębiorca jest uprawniony do korzystania z Ulgi na start.

Czym jest Ulga na start i kto może z niej skorzystać?

Ustawa Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 wprowadziła tzw. Ulgę na start czyli zwolnienie
z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności,
o ile spełnione zostaną określone warunki:

  1. Osoba fizyczna podejmuje działalność po raz pierwszy,
  2. Osoba fizyczna podejmuje działalność gospodarczą po raz kolejny po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.
  3. Ponad to przedsiębiorca chcący skorzystać z ulgi nie może wykonywać usług na rzecz byłego pracodawcy, u którego wykonywał czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym.

Co jeśli dojdzie do zawieszenia działalności?

Jeśli w okresie korzystania z Ulgi na start dojdzie do zawieszenia działalności gospodarczej, okres zawiesze

 

nia nie przerwie biegu 6 miesięcy. Oznacz to, że czas zawieszenia wlicza się do okresu, w którym można skorzystać z Ulgi na start.
Przykład 1:

Pan Zbigniew korzysta z ulgi na start od 6 kwietnia 2020 r. Od 1 maja 2020 r. zawiesił działalność
do 31 lipca 2020 r. Po wznowieniu działalności ma prawo do „ulgi na start” jeszcze przez 3 miesiące.

Przykład 2:

Pani Joanna rozpoczęła działalność 16 sierpnia 2018 r. i zdecydowała się skorzystać z ulgi na start.
W styczniu 2019 r. postanowiła zawiesić działalność gospodarczą do końca czerwca 2019 r. Okres
6 miesięcznej ulgi upłynął 28 lutego 2019 r. , zatem po wznowieniu działalności Pani Joanna będzie musiała zarejestrować się do ubezpieczeń społecznych.

ulga na start zakladanie firmy 2021

Ulga na start – o czym należy pamiętać.

Ulga na start jest pewnym przywilejem dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że podczas jej trwania nie podlega się pod ubezpieczenia społeczne a więc przedsiębiorca nie ma prawa do uzyskania świadczenia z tytułu choroby, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego czy zasiłku opiekuńczego.
Przedsiębiorca ma prawo zrezygnować z ulgi na start i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, jeżeli jednak się na to zdecyduje, musi liczyć z się z brakiem możliwości powrotu do Ulgi na start.