Bodziec dla firm kreatywnych? – jest nowa inteligentna specjalizacja Polski

Bodziec dla firm kreatywnych? – jest nowa inteligentna specjalizacja Polski

18 stycznia 2015 Wyłączono przez Krzysztof Tańcula

Sfera Przemysłów Kultury i Kreatywnych staje się oficjalnie 19. gospodarczą specjalizacją Polski. To konkretnie: wzornictwo, gry komputerowe, sfera audiowizualna (dźwięk i obraz). Specjalizacja pozwoli na udział w programach dotacji (także z funduszy strukturalnych UE), promocji i ułatwi działanie kreatywnych firm oraz uczelni.

przemysly kreatywne podkarpackie inteligentna specjalizacja

Jak podaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nowa specjalizacja „Inteligentne technologie kreacyjne” zostanie wpisana na Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji właśnie dzięki staraniom MKiDN. Nowe możliwości finansowania, jakie otworzy przedsiębiorcom, to m.in. te w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020, dofinansowanego z funduszy strukturalnych, w których można również działać wspólnie z uczelniami.

Utworzenie Krajowej Inteligentnej Specjalizacji to także wyraźny znak, że zadania realizowane przez przedsiębiorców i uczelnie w sferze przemysłów kultury i kreatywnych zostaną uznane za wiodące dla polskiej gospodarki.

W Wielkiej Brytanii obliczono, że dla jej gospodarki te sfery zarabiają co godzinę 88 milionów funtów, warte są 77 miliardów funtów rocznie. Stanowią 5,6% rynku pracy (1,7 mln stanowisk) – https://www.gov.uk/government/news/creative-industries-worth-88-million-an-hour-to-uk-economy

Co wejdzie do kreatywnej 19 Krajowej Inteligentnej Specjalizacji?

Wsparcie mogą liczyć polscy producenci gier (np. na konsole, komputery, tablety), filmy, muzyka i projektowanie (np. odzieży, urządzeń, mebli) i badające je (lub uczące w tych kierunkach) uczelnie.

Wiodąca specjalizacja gospodarki w 19 kierunkach

Można mieć wątpliwość, na ile dołączenie 19 punktu tworzy specjalizacje, na ile to skupienie rozmywa. Przemysły kreatywne to jednak dziedzina, w której miejsc pracy nie zabierają maszyny, a produkcja nie przenosi tak latwo za granicę.

Rządowe prace i powstała Krajowa Inteligentna Specjalizacja wskazuje priorytety w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej do roku 2020. Dokument KIS dołącza do przyjętego przez Radę Ministrów 8 kwietnia 2014 r. Programu Rozwoju Przedsiębiorstw, w którym zaplanowano wyłanianie inteligentnych specjalizacji (obszary B+R+I) oraz sposób ich monitorowanie i aktualizacji. To określa priorytety gospodarki związanej z innowacjami, badaniami, rozwojem, ma zwiększyć wartość dodaną gospodarki i podnieść konkurencyjność za granicą.

Na liście specjalizacji są już:

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne
2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowane
3. Wytwarzanie produktów leczniczych
BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA
4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego
5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji)
6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska
ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA
7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania,
przesyłu i dystrybucji energii
8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo
9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI
10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów
11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)
13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty
14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących
17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
18. Optoelektroniczne systemy i materiały

Projekt powstał w wyniku procesu prac nieformalnej grupy roboczej powołanej przez MKiDN skupiającej przedsiębiorców ze sfery PKK, przedstawicieli świata nauki, organizacji i stowarzyszeń skupiających przedsiębiorców oraz administracji. Propozycja została pozytywnie zaopiniowana przez regiony, Komitet Sterujący złożony z przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Infrastruktury i Rozwoju oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktualizacja zapisów w dokumencie Krajowe Inteligentne Specjalizacje rozpocznie się z początkiem 2015 roku.